زندگی بدون ترس نیست؛


شجاعت اینکه در حد مرگ بترسی


ولی بازم کار درست رو انجام بدی...

موضوع :
شهدا ,  افسران جوان ,