کاش می شود

لحظه ای با چشم تو 

خلوت کنم

ای خدا....

من باشم و تنهی تنهای چشم 

تو....

موضوع :
بصيرت ,  افسران جوان ,